CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr.……din .........

PARTILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala  Torio SL Turism – Vacante Ieftine, cu sediul in, Strada: Paris 11 – Timisoara,  Nr. inregistrare la Registrul Comertului  J35/3056/2013,  CUI: RO32576274, cod IBAN RO33RNCB0249143596530001, Cont:2511.A01.0.14359653.0249.ROL.1  , deschis la B.C.R. sucursala Timisoara reprezentata prin Lucian Sandrea, in calitate de manager in activitatea de turism, denumita in continuare agentie de  turism., si Turistul / Reprezentantul turistului, Domnul/Doamna............................................................,domiciliat/domiciliata in............................, telefon......................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitateseria ..........nr. .........., eliberat/eliberata de.............................. la data ............., denumit in continuare Turistul,

au convenit la incheierea prezentului contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI il constituie vanzarea decatre agentie a pachetului de servicii inscris in voucher,bilet de odihna –tratament, bilet de excursie, factura, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

II. PRETUL

1.Pretul contractului este .......... si cuprinde costul serviciilor turisticeefective, comisionul agentiei  si T.V.A.dupa caz.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILEINTEGRATORULUI

1.In cazul in care agentia  este nevoita  sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cucel putin 15 zile inainte de data plecarii.

2.Poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare,debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat;

3.In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia deturism organizatoare  constata ca nu le va putea realiza, agentia  este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

4. Agentia este raspunzatoare  pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelo cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de serviciinu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc).

5.Agentia  are obligatia sa furnizeze inscris turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transporti ncluse in contract;

b) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

1.In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatiade a anunta in scris agentia cu cel putin 10 zile inaintea datei de plecare. In acest caz agentia  reziliaza contractulcu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist.  Pentru calatoriile individuale,in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi  efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii,precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

2.In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral,cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare si se termina celtarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.

4.1.Turistul este obligat sa comunice agentiei, in termen de 5 zile calendaristicede la primirea instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de aopta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2.In cazul in care turistul reziliaza contractul sau agentia anuleaza calatoriaturistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitateechivalenta sau superioara, propus de agentie

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus deIntegrator, cu rambursarea imediata a diferentei de pret

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite agentiei  si o despagubire pentru neindeplinireaprevederilor contractului intial, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionatin contract, iar agentia  a informat inscris turistul cu cel putin 2 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile,independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au pututfi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind inclusesuprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene,respective hotelului);

 c) anularea s-a facut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte,contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca agentia  pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

6.Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa destatiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la agentie.

7.Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale deidentitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet deodihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice.

V. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

1.In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza agentiei  penalizari dupa cum urmeaza:

a) 0 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 - 30 de zile inainte de data plecarii;

c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea laprogram.

2.Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

3.In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate deagentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4.In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romaniasi autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta,turistul respective are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poatepleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de lagranita de catre politia de frontiera.

6.Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de serviciituristice, cu numar de inregistrare la agentia la care a achitat serviciile. Incaz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7.  Agentia va acorda despagubiri in functie degradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI, se constituie ca anexa laacesta si sunt urmatoarele :

a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie,factura dupa caz;

VII. DISPOZITII FINALE

1.Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecareparte.

2.Comercializarea pachetelor de servicii turitice se va face in conformitate cuprevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor OordonanteiGuvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor deservicii turistice aprobata cu modificari si completari prin Legea 631/2001 cumodificarile ulterioare.

3.Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art 10 alin. (2) Ordonantei Guvernului nr. 107/1999privind comercializarea pachetelor de servicii turistice, aprobata cumodificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

Agentie Europa Turism(Vacante Ieftine) – Torio SL Turism Timisoara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 TURIST